Madde 2

Dernek; Mentorluk kavramının gerek toplum gerekse her türlü işletmede doğru olarak yerleşmesi, mentorluğun profesyonel bir meslek olarak devlet ve toplum nezdinde benimsenmesinin sağlanması, mentorluk meslek kriterlerinin oluşturulmasında etkin ve aktif rol alınması, meslek etiğinin oluşturularak yerleştirilmesinin sağlanması, mentorluk ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından yapılacak olan her türlü akreditasyonun şekil ve esaslarının belirlenmesi maksadıyla yürütülen faaliyetlere destek sağlanması, mentorların yaşam boyu gelişimlerinin desteklenmesi, her aşama ve her büyüklükteki işletmelerin mentor hizmetine erişiminin kolaylaştırılması amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Mentor ve girişimcilerin ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik organizasyonlar düzenlemek,
 3. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları üretmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, her türlü gerçek ve tüzel kişi ile sponsorluk anlaşmaları yapmak.
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Kendisini, faaliyetlerini ve amacını anlatmak için toplantılar, tanıtım günleri düzenlemek,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında başka dernek, vakıf, federasyon kurmak veya kurulu olanlara katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 12. Uluslararası faaliyette bulunmak, amaçları doğrultusunda yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve/veya yardımlaşmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 14. Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 17. Dünya Bankası, Avrupa Birliği Fonları, Kalkınma Ajansları teklif çağrılarını takip ederek, amacına uygun her türlü projeye tek başına ya da yerli yabancı her türlü sivil toplum kuruluşları veya gerçek ya da tüzel kişilerle birlikte başvuruda bulunmak, projelerin yürütülmesini sağlamak,
 18. Amacına uygun kullanmak üzere web sitesi ya da siteleri kurmak, her türlü sosyal medya hesapları açmak ve bu site ile hesapları yönetmek, her türlü mobil platforma çalışabilecek mobil uygulamalar yazdırmak, kullanmak, kullandırmak
 19. Planladığı faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen işlerin bir kısmı ya da tamamını ilgili alanda uzman kişi ya da kurumlarca yapılmasını sağlamak için stratejik işbirlikleri kurmak.
 20. Düzenleyeceği her türlü eğitim, konferans, panel ve sair toplantılar, yemek ve sair kültürel ve eğlendirici faaliyetler, kuracağı her türlü stratejik ortaklık ya da işbirlikleri ile üyelik aidatları ve kanunen izin verilen esaslar çerçevesinde bağışlar ve sponsorluklar aracılığıyla gelir sağlamak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda ve iş dünyasında, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.