Madde 12

Etik ve Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Etik ve Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Etik ve Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Etik ve Disiplin Kurulu; Mentorluk mesleğinin saygınlığı, dernek itibarının korunması ve etik değerlere bağlı kalarak toplumun gelişimine katkı sağlamak amacıyla toplum etik ilkelerinin tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda disiplin işlerinde karar öneren kuruldur. Disiplin kuruluna girmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Etik ve Disiplin Kurulu kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar ve aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Etik konusundaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek yapılabilecekleri ve gerekli iyileştirmeleri Yönetim Kurulu Başkanı’na sunmak,
 2. Etik bilincinin yerleşmesi için eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlamak,
 3. Yazılı uyarı vermek: İlgili Dernek üyesinin diğer dernek üyeleri, üçüncü kişiler ve dernek birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:
  • Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara,
  • Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere,
  • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara,
  • Yanında getirdiği misafirlerin Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara,
  • Dernekte çalışan personele terbiye ve nezaket dışı davranışta bulunanlara,
 4. Kınama cezası vermek: Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:
  • Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere,
  • Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara,
  • Dernek mallarına ve tesislerine zarar verenler ile Derneğe ait mekânlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar verenlere. (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)
  • Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara,
  • Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.
 5. Para cezası vermek: Üye kendisinin, ailesinin veya konuklarının Dernek ve tesislerine verecekleri zararlardan sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.
 6. Dernekten uzaklaştırma cezası vermek: Dernekten uzaklaştırma cezası, bir üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılması kararıdır. Kesin uzaklaştırma cezası bu kararın Genel Kurul tarafından onaylanması ile kesinleşir. Bu amaçla, konunun görüşülmesi için, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine madde eklenir. Ceza kararının açıklanması ile Genel Kurul kararının verilmesi arasında geçecek sürede, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş üyenin Dernekle ilişkisi askıda kabul edilir.

Kesin uzaklaştırma

 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak Derneğin önemli oranda maddi veya manevi zarara uğramasına neden olanlar hakkında,
 • Daha önce Geçici ihraç cezası almış ve aynı nitelikteki suçu bilinçli olarak yineleyen, Dernek topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve topluluğa kazanılamayacağına kanaat getirilenler üyeler hakkında,
 • Derneğin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdüren üyeler hakkında,