Madde 10

Yönetim Kurulu 7-yedi- asıl ve 7-yeni- yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu; Dernek Başkanı, Dernek Saymanı, Dernek Genel Sekreteri gibi görevleri kendi içinde dağıtır. Bu görev dağılımı, yönetim kurulunun görev yaptığı dönemi kapsayabileceği gibi, dönem içinde rotasyon da uygulanabilir. Bu husus yönetim kurulu ukdesindedir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 14. Genel Kurul tarafından kendisine verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak.
 15. Yapılacak olan ilk Genel Kurulda dernek organlarının tamamının asıl ve yedek üyeliklerinin seçilebilmesini sağlayacak üye sayısına ulaşılamamış olması durumunda, seçilecek olan Yönetim Kurulu; bir sonraki genel kurula kadar görev yapacak olan dernek organlarının boş üyeliklerine, derneğe üye kayıtları yapıldıkça atama yapacaktır.