Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 Derneğin Adı: Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği” olup, kısaca “TÜGİM” kısa adını kullanacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek; yurt içinde ve yurt dışında şube ile temsilcilikler açabilir.

By |2021-10-01T21:33:06+03:00Eylül 17th, 2020||Derneğin Adı ve Merkezi için yorumlar kapalı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 Dernek; Mentorluk kavramının gerek toplum gerekse her türlü işletmede doğru olarak yerleşmesi, mentorluğun profesyonel bir meslek olarak devlet ve toplum nezdinde benimsenmesinin sağlanması, mentorluk meslek kriterlerinin oluşturulmasında etkin ve aktif rol alınması, meslek etiğinin oluşturularak yerleştirilmesinin sağlanması, mentorluk ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından yapılacak olan her türlü akreditasyonun şekil ve esaslarının [...]

By |2021-10-01T21:37:25+03:00Eylül 16th, 2020||Yorum yok

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve aşağıda belirtilen özel şartları sağlayan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu [...]

By |2021-10-01T21:40:00+03:00Eylül 15th, 2020||Yorum yok

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek ve hali hazırda dernek tarafından yürütülmekte olan bir projede aktif görev almamak kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. İstifa dilekçesini verdiği zaman, dernek tarafından yürütülmekte olan bir projede aktif görev alınıyor olması durumunda, projedeki görevinin tamamlanmasının ardından istifa kabul edilecektir. [...]

By |2021-10-01T21:42:54+03:00Eylül 14th, 2020||Yorum yok

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, Verilen görevlerden, herhangi bir makul gerekçe göstermeden, üç kere kaçınmak, Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay üst üste ödememek, Üyelik aidatlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmek, Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Özel veya iş yaşantısındaki durumu ve davranışlarıyla [...]

By |2021-10-01T21:44:10+03:00Eylül 13th, 2020||Yorum yok

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 Genel kurul; derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Genel kurul; Bu tüzükte belli edilen zamanda [...]

By |2021-10-01T21:48:07+03:00Eylül 11th, 2020||Yorum yok

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği [...]

By |2021-10-01T21:53:02+03:00Eylül 10th, 2020||Yorum yok

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır: Bir sonraki olağan Genel Kurul’a kadar görev yapacak olan dernek organlarının seçilmesi, Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların [...]

By |2021-10-01T21:54:33+03:00Eylül 9th, 2020||Yorum yok

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 Yönetim Kurulu 7-yedi- asıl ve 7-yeni- yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu; Dernek Başkanı, Dernek Saymanı, Dernek Genel Sekreteri gibi görevleri kendi içinde dağıtır. Bu görev dağılımı, yönetim kurulunun görev yaptığı dönemi kapsayabileceği gibi, dönem içinde rotasyon da uygulanabilir. Bu husus yönetim kurulu ukdesindedir. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla [...]

By |2021-10-01T21:57:15+03:00Eylül 8th, 2020||Yorum yok
Go to Top