Organizasyon Şeması

Genel kurul; derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Yönetim Kurulu 6-altı- asıl ve 6-altı- yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu; Dernek Başkanı, Dernek Saymanı, Dernek Genel Sekreteri gibi görevleri kendi içinde dağıtır. Bu görev dağılımı, yönetim kurulunun görev yaptığı dönemi kapsayabileceği gibi, dönem içinde rotasyon da uygulanabilir. Bu husus yönetim kurulu ukdesindedir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Etik ve Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Etik ve Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.