ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, ıslak imzalı olarak resmi posta ile gönderilir, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yeni bir üyenin derneğe kabul edilebilmesi için yönetim kurulunun nitelikli çoğunluğu (beş üyenin dördünün onayı) aranır.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelik belgesinin geçerliliği 5 sene olup, bu süre içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında Derneğin belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahibinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahibinin belgesi askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahibinin belgesinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

  1. Üyelik belgesi geçerlilik süresi içinde, en az 200 saatlik mentorluk hizmeti verdiğini (sözleşme, fatura, referans belgesi vb.) resmi kayıtlar ve en az 50 saat eğitim, konferans vb. mesleki faaliyete katıldığını sertifika ve/veya katılım belgeleriyle belgelendirmesi.
  2. Yeterlilik kapsamında derneğimiz tarafından tanımlanan performans sınavı (P1) sonucunda başarılı olması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan belge sahibinin, belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır.

Aday Üyelik

Derneğe asıl üye olma şartlarını tam olarak sağlayamayan kişilerdir. Aday Üyeler, üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluğu üstlenmek ve Dernek İç Yönetmeliği’ne uymak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile aday üye olarak kabul edilirler. Aday üyelerin oy kullanma hakkı ve Derneğin Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilme hakkı yoktur. Aday Üyelere, çalışma komisyonlarında, kongre, sempozyum, panel ve toplantılarda Yönetim Kurulu kararı olmak kaydıyla temsil hakkı verilebilir. Üyeliği devam eden Aday üyeler derneğe asil üye olma şartlarına haiz oldukları tarihten itibaren şahsi başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Asıl üyeliğe geçer. Aday üye aidat ödemez, dernek organlarına seçilemez, seçimlerde oy kullanamaz.

Üyelik Devamlılık Şartı

Üyeler; mücbir sebep ve/veya kabul edilebilir bir gerekçe bildirmeden üye oldukları kurul ve genel kurul çalışmalarına devam etmek zorundadır. Söz konusu çalışmalara art arda üç kere devamsızlık yapan üye için üyelikten çıkarılma şart ve esasları uygulanır.

Üyeler ayrıca, dernek tarafından yürütülen projelerde kendilerine yapılan görevlendirmeler çerçevesinde de çalışmalarını düzenli yapmakla yükümlüdür. Üye, kendisine tevdi edilen görevi kabul edemeyecek bir durumda olursa; bu durumu yönetim kuruluna, üç işgünü içinde bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda yönetim kurulu, ilgili göreve başka bir üye atar.

Mentor üye başvurularınız için aşağıdaki linkte yar alan formu doldurarak bize iletmeniz yeterlidir.

Mentor Üye Başvurusu