Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen [...]

By |2021-10-01T21:59:28+03:00Eylül 8th, 2020||Yorum yok

Etik ve Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12 Etik ve Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Etik ve Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Etik ve Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri Etik ve Disiplin Kurulu; Mentorluk mesleğinin saygınlığı, [...]

By |2021-10-02T09:47:07+03:00Eylül 8th, 2020||Yorum yok

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13 Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,-TL(beşyüzYürkLirası), yıllık 2.000,-TL(ikibinTürkLirası). Olup; 3 eşit taksitle 4 ayda bir ödenir. Yıllık TÜFE ve ÜFE’nin aritmetik ortalaması hesaplanarak her sene Ocak ayında, küsuratlar bir üstteki ondalık basamağa uyarlanacak şekilde kendiliğinden revize olur. Aynı hesaplama, üyeliğin giriş ödentisi için de geçerlidir. Üye aidatlarını [...]

By |2023-02-06T20:26:44+03:00Eylül 7th, 2020||Yorum yok

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler ve Tasdik

Madde 14 Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına [...]

By |2021-10-02T10:01:29+03:00Eylül 6th, 2020||Yorum yok

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 15 İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

By |2021-10-02T10:04:04+03:00Eylül 5th, 2020||Yorum yok

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16 Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak [...]

By |2021-10-02T10:06:30+03:00Eylül 4th, 2020||Yorum yok

Beyanname Verilmesi

Madde 17 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

By |2021-10-02T10:15:00+03:00Eylül 3rd, 2020||Yorum yok

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18 Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul [...]

By |2021-10-02T10:20:02+03:00Eylül 2nd, 2020||Yorum yok

Derneğin İç Denetimi

Madde 19 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen [...]

By |2021-10-02T10:27:39+03:00Eylül 1st, 2020||Yorum yok

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

By |2021-10-02T10:30:32+03:00Ağustos 31st, 2020||Yorum yok
Go to Top